Atribuţiunile formaţiunilor şi subunităţilor din structura Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău sunt cele ce rezultă din Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române şi anume:

- aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, de identificare şi contracarare a acţiunilor îndreptate împotriva vieţii, libertăţii, sănătăţii şi integrităţii persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

- apărarea vieţii, integrităţii corporale şi a libertăţii persoanelor, a proprietăţii, a celorlalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;

- culegerea, prelucrarea, stocarea, analizarea şi valorificarea informaţiilor în vederea descoperirii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;

- desfăşurarea, potrivit competenţei, de activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuarea de cercetări în legătură cu acestea;

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, potrivit legii;

- asigurarea pazei şi funcţionării, în condiţiile legii, a locului de reţinere şi arest preventiv organizat la reşedinţa inspectoratului;

- acordarea sprijinului, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice în vederea desfăşurării activităţii acestora;

- participarea, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- folosirea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuând, prin laboratoarele şi specialiştii proprii acreditaţi, expertize criminalistice şi constatări tehnico-ştiinţifice, dispuse în condiţiile legii;

- coordonarea, îndrumarea şi controlarea activităţilor privind circulaţia pe drumurile publice, colaborarea cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;

- desfăşurarea activităţilor pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;

- organizarea, în condiţiile legii, cazierului judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituirea bazei de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei;

- exercitarea controlului, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive şi substanţelor periculoase, precum şi asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;

- exercitarea controlului asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii;

- avizarea şi controlarea, în condiţiile legii, a înfiinţării societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi gardă de corp;        

- formularea propunerilor de îmbunătăţire a cadrului legal ce vizează activitatea Inspectoratului şi întocmirea punctelor de vedere pe marginea proiectelor de acte normative primite în consultare;

- efectuarea de studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii pe raza de competenţă şi propunerea de măsuri pentru prevenirea infracţionalităţii;

- colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea anti-infracţională a populaţiei;

- participarea la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;

- gestionarea, în colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, a situaţiilor de urgenţă produse de dezastre (inundaţii, cutremure, explozii, incendii);

- pregătirea şi executarea controalelor şi evaluărilor profesionale, privind activitatea subunităţilor şi formularea de măsuri şi propuneri pentru eliminarea deficienţelor şi eficientizarea muncii;

- efectuarea activităţilor de cooperare poliţienească în cadrul unor organizaţii internaţionale sau cu instituţii similare din alte state în vederea schimbului de informaţii sau a prevenirii şi combaterii criminalităţii infracţionale transfrontaliere;

- asigurarea aplicării tuturor actelor normative referitoare la competenţele Inspectoratului, în contextul aderării României la Spaţiul Schengen;

- desfăşurarea de activităţi în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sub coordonarea structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române cu competenţă în domeniu;

- asigurarea, prin intermediul mass-media şi prin mijloacele de comunicare proprii, informării populaţiei cu principalele rezultate ale activităţii poliţiei;

- exercitarea oricărei alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, potrivit legii.